fbpx

2018 M. JAUNIMO PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS

BIUDŽETO LĖŠŲ KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠAS

  1. Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos teikimu Klaipėdos miesto savivaldybės administracija skelbia jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto konkursą (toliau – konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. AD1-1682 „Dėl Jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. AD1-3043 „Dėl 2018 metų jaunimo projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkurso sąlygų aprašo ir prioritetų patvirtinimo“.

2. Klaipėdos miesto jaunimo reikalų tarybos teikimu patvirtinti šie 2018 metų jaunimo projektų prioritetai:
2.1. jaunimo pilietiškumo ir tolerancijos ugdymas;
2.2. bendradarbiavimo ir informacijos tinklų kūrimas ir palaikymas, sprendžiant jaunimui aktualius klausimus;
2.3. savanoriškos veiklos galimybių sklaida ir informavimas;
2.4. ekologinio sąmoningumo ugdymas ir aplinkai draugiško gyvenimo būdo skatinimas;
2.5. jaunimo verslumo skatinimas.

3. Didžiausia suma, skiriama vienam projektui įgyvendinti, negali būti daugiau kaip 2 000 Eur.

4. Paraiškas gali teikti:
4.1. Organizacijos galimybių plėtojimo ir institucinės paramos projektams: jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos (toliau – Organizacija), registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir ne mažiau nei vienus metus savo veiklą vykdančios Klaipėdos miesto savivaldybėje;
4.2. Jaunimo iniciatyvų projektams: Organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir savo veiklą vykdančios Klaipėdos miesto savivaldybėje.

5. Viena Organizacija gali teikti tik vieną paraišką. Paraišką, kai projektą įgyvendina daugiau negu vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo. Organizacija, teikianti paraišką, privalo pateikti:
5.1. užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 priedas);
5.2. veiklų ir rezultatų planą (Nuostatų 3 priedas);
5.3. detalią savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal išlaidų ekonominę paskirtį sąmatą (toliau – Detali sąmata) (Nuostatų 4 priedas);
5.4. Organizacijos registravimo pažymėjimo kopiją arba išplėstinio išrašo kopiją (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą);
5.5. Organizacijos įstatų kopiją (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus);
5.6. Organizacijos deklaraciją (5 priedas);
5.7. bendradarbiavimo susitarimo ar kitų bendradarbiavimą pagrindžiančių dokumentų (jei projektas vykdomas su partneriais) kopijas;
5.8. garantinius raštus ar kitus dokumentus, įrodančius papildomą 10 proc. finansavimą iš kitų šaltinių (nuosavos, rėmėjų, partnerių ar kt. lėšos).

6. Paraiška su papildomais dokumentais teikiama iki 2018 m. sausio mėn. 12 d. (imtinai). Paraišką galima teikti:
6.1. elektronine forma, siunčiant visą dokumentų bylą bendruoju Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos elektroniniu paštu info@klaipeda.lt;
6.2. popierine forma, pateikiant visus tinkamai patvirtintus, susegtus ir į vieną voką, ant kurio užrašytas organizacijos ir konkurso pavadinimas, sudėtus dokumentus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui, adresu: Liepų g. 11, 116 kab., Klaipėda. Vokas turi būti užklijuotas ir antspauduotas organizacijos antspaudu (jei Organizacija privalo turėti antspaudą). Paraiškų priėmimo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val. Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.

7. Priimant dokumentus, prioritetas teikiamas paraiškoms, pateiktoms elektronine forma.

8. Vadovaujantis Nuostatais paraiškų atranka vykdoma taikant dviejų pakopų vertinimą: techninį ir kokybinį. Techninį vertinimą atlieka jaunimo reikalų koordinatorius, kokybinį vertinimą atlieka vertinimo komisija pagal paraiškų vertinimo formą (Nuostatų 8 priedas).

9. Konsultacijas paraiškų teikėjams teikia Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius darbo dienomis nuo 16.30 val. iki 17.30 val., adresu: Liepų g. 11, 408 kab., tel. 39 60 64, el. p. aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt.