fbpx

Atranka skelbiama vadovaujantis Europos jaunimo sostinės tarybos (toliau – EJST) nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T2-252 „Dėl Europos jaunimo sostinės tarybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai) (NUOSTATAI)

Europos jaunimo sostinės tarybos funkcijos:

1) teikia rekomendacijas viešo konkurso būdu renkamo EJS 2021 projekto vadovo atrankos kriterijams ir atitikčiai EJS 2021 numatytiems reikalavimams;

2) inicijuoja EJS 2021 atrankos komiteto narių viešą konkursą bei tvirtina šio komiteto sudėtį;

3) nagrinėja EJS 2021 metinį įgyvendinimo planą ir teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus EJS 2021 projekto vadovui dėl įgyvendinamų priemonių;

4) analizuoja EJS koordinuojančios institucijos, Savivaldybės rengiamas programas, jų finansavimo sąmatas ir teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus atrinktam EJS 2021 projekto vadovui dėl programų įgyvendinimo, EJS 2021 biudžeto lėšų panaudojimo prioritetų ir tikslingumo;

5) nagrinėja pusmečio ir (arba) metines EJS 2021 veiklos ir finansines ataskaitas, kurias rengia EJS 2021 koordinuojanti institucija ar organizacijos;

6) teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus dėl EJS 2021 veiklos vertinimo kriterijų nustatymo, vadovaujantis Nuostatų 4 punkte nurodytais dokumentais, ir jos prieduose pateiktu vertinimo procesu ir vertinimo indikatoriais;

7) teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus ir rekomendacijas dėl vietos, nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo, nacionalinių bei tarptautinių organizacijų siūlomų renginių įgyvendinimo Klaipėdoje EJS 2021 įgyvendinimo kontekste;

8) užtikrina, kad detalizuojant, įgyvendinant bei vertinant EJS 2021 dalyvautų jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neorganizuotas, struktūroms nepriklausantis jaunimas, atskirties grupėms priskiriamas jaunimas, NVO sektorius, bendruomenės, švietimo bei kultūros įstaigos, jaunimo politikos formuotojai, tarptautiniai, nacionaliniai ir regioniniai partneriai ir kiti partneriai, organizacijos;

9) ne rečiau kaip kartą per metus teikia EJST veiklos ataskaitą visuomenei, viešai ją skelbia lietuvių bei anglų kalbomis EJS 2021 interneto svetainėje.

Europos jaunimo sostinės taryba mero potvarkiu bus sudaryta iš 9 asmenų:

1) Savivaldybės mero pavaduotojo;

2) 2 Savivaldybės administracijos darbuotojų;

3) 3 jaunimo atstovų iš Savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos (toliau – SJOT);

4) 3 nepriklausomų jaunimo atstovų;

Reikalavimai kandidatams:

Kandidatai, teikdami prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti vyresni negu 29 m.

Nepriklausomi jaunimo atstovai, teikdami prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali būti  SJOT ir su SJOT susijusių organizacijų nariai ar atstovai ne mažiau kaip 2 pastaruosius metus. Taip pat kandidatai turi būti susipažinę su Nuostatuose 4 punkte nurodytais dokumentais. Kandidatams iš SJOT būtina ne mažesnė nei dvejų metų patirtis jaunimo politikoje ir (ar) jaunimo organizacijose.

Kandidatai norintys tapti EJST nariais privalo pateikti:

1. Kandidato paraišką tapti EJST nariu (Paraiška)

2. Gyvenimo aprašymą (CV)

3. Motyvacinį laišką

4. Kandidatai iš SJOT turi pateikti dokumentą, įrodanti, kad priklauso SJOT, ir ne mažiau negu tris rekomendacijas su jaunimu susijusių institucijų, organizacijų ir (ar) švietimo įstaigų. Ši nuostata netaikoma kandidatams, teikiantiems Paraišką kaip nepriklausomiems jaunimo atstovams.

Paraiška su visais dokumentais teikiama iki 2019 m. rugsėjo 6 d. Paraiška pasirašytą, skenuota originalo spalva  su visais dokumentais viename PDF faile siunčiame elektroniniu paštu: aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt .

Paraiškos bus vertinamos Europos jaunimo sostinės 2021 m. darbo grupės narių posėdyje. Kandidatai gali būti kviečiami į posėdį.