fbpx

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas programos „Europos jaunimo sostinė 2021 m. projekto koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimo programa“ dalinio finansavimo konkursui.

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu (aprašas)  (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019-07-25  sprendimu Nr. T2-251) ir Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuojamos programos „Europos jaunimo sostinės 2021 m. projekto koordinavimo, bendradarbiavimo ir komunikacijos užtikrinimo programa“ finansavimo sąlygų aprašu (finansavimo sąlygos) (patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. AD1-1125).

Programos tikslas – Užtikrinti kokybišką Europos jaunimo sostinės (toliau – EJS) 2021 projekto įgyvendinimą, vadovaujantis

  • Europos jaunimo sostinės 2021 m. bendradarbiavimo sutarties, patvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-98 „Dėl pritarimo Europos jaunimo forumo ir Klaipėdos miesto savivaldybės bendradarbiavimo dėl Europos jaunimo sostinės 2021 m. titulo sutarties projektui“ 1. punktu „Klaipėdos miestas įsipareigoja Forumui įgyvendinti EJS 2021 projektą. Šiuo atžvilgiu Klaipėdos miestas pripažįsta, kad jis yra įpareigotas įvykdyti konkrečias veiklas ir veiksmus pagal EJS 2021 programą, kaip nurodyta Galutinėje paraiškoje, pateiktoje pagal EJS taisykles ir sąlygas“ (sutartis)
  • Klaipėdos miesto savivaldybės paraiška Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti, patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-197 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės paraiškai Europos jaunimo sostinės 2021 titului gauti“ (Europos jaunimo sostinės 2021 paraiška)

Paraiškas (paraiškos forma)  konkursui gali teikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerėmis)

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai vienu iš nurodytų būdų:

  • tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Informavimo ir e. paslaugų skyriaus Vieno langelio ir e. paslaugų poskyriui (paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, programos, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas bei adresas. Paraiškai susegti nenaudojamos spiralinio ar terminio įrišimo priemonės, įmautės, visi byloje pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiškos originalu turi būti pateikta ir elektroninė paraiškos kopija skaitmeninėje laikmenoje (1 failas PDF formatu);
  • naudojantis nacionaline elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims sistema „E. pristatymas“ (toliau – E. pristatymo sistema). Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.
  • Kitais nei skelbime nurodytais adresais ir būdais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Paraiškos priimamos iki š. m. rugsėjo 20 dienos.

Kilus klausimams dėl Europos jaunimo sostinei 2021 m. skirtų projektų dalinio finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų konkurso konsultuoja:

Aistė Andruškevičiūtė, Klaipėdos miesto savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatorė, tel. 8 (46) 39 6064, el. p. aiste.andruskeviciute@klaipeda.lt ir Renata Razgienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento vyriausioji specialistė, tel. 8 (46) 39 6064, el.p. renata.razgiene@klaipeda.lt

Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį (-ius)

Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis dalinai finansuojamų Europos jaunimo sostinės 2021 m. programų projektų turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimo kriterijų aprašas ir ekspertinio vertinimo forma

Komisijos komentarai paraiškai